Importy z iných účtovných programov do Pohody

Hoci je tento import veľmi náročný, je možné takmer všetky dáta prevádzať medzi účtovnými systémami. Pre tento prevod však potrebujete prevodový mostík, ktorý bude zapisovať (alebo posielať na spracovanie) do cieľového systému dáta v správnom tvare.

Medzi jednoduchšie patrí prevody agend "Zásoby", "Adresár" a ďalšie zoznamové agendy. Medzi zložitejšie potom "Faktury, "Pokladna", "Interné doklady" a medzi najzložitejšie potom patrí škárovanie saldokont v nadväznosti na účtovné doklady.

Ďalším problémom môžu byť cudzie meny v účtovníctve. Každý program má svoj špecifický zápis cudzích mien, zaúčtovanie kurzových rozdielov atď.

Import dát do agend Pohody

1) prvotné import Zásob, vrátane stavu zásob na skladoch
2) import / navedenie Adresáre
3) import účtovej osnovy
4) import Kategórií Internetových obchodov
5) spárovanie kategórií so zásobami
6) import faktúr, pokladne a interných dokladov
7) import skladových dokladov
8) hromadné pridanie obrázkov k zásobám v Pohode
9) ostatné agendy na dotaz

 

Príklad riešenia import dát z iného účtovného systému


Zákazník požaduje import svojich odberateľov a dodávateľov zo súčasného systému Money S3. Aktuálne databáza obsahuje cca 5000 záznamov.

Ich prepis je z časového hľadiska nereálny. Aj pri rýchlosti 1 záznam za minútu, by pracovníkovi trvalo prepísanie tohto adresára zabralo 83 hodín.

Import dát zaberie v tomto prípade cca 3-4 hodiny, teda cca EUR 150, - bez DPH oproti mzde na pracovníkovi 83 x 8 = 664 EUR.

Finančné aj časová úspora je teda značná.

 

Oproti tomu import do cca 200 zápisov by bol neekonomický, pretože prepis bude rýchlejší.