Mzdy a personalistika

Mzdová evidencia ekonomického a informačného systému POHODA umožňuje spracovanie miezd podľa aktuálnej legislatívy, a to pre neobmedzený počet zamestnancov. Základom je agenda Personalistika, kde si u každého zamestnanca môžete vyplniť a nastaviť údaje potrebné pre výpočet miezd, sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov, ale aj na administratívne účely a komunikáciu, napr .:

 • osobné a kontaktné údaje,
 • údaje o pracovnom pomere a dohodnutej mzde,
 • zľavy na dani, spôsoby zdanenia a odvody poistného,
 • pravidelné zrážky (dobrovoľné i súdom nariadenej),
 • neprítomnosť v zamestnaní atď.

 

V oblasti personalistiky a miezd POHODA okrem iného podporuje:

 • rôzne druhy výkonu práce: pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, spoločník, konateľ / komanditista, člen družstva, zmluvný zamestnanec, domácky zamestnanec, dobrovoľný pracovník opatrovateľskej služby, pestún,
 • základné mzdy / odmeny, príplatky, odmeny a osobné ohodnotenie,
 • náhrady mzdy: choroba a nariadená karanténa (vrátane automatického výpočtu redukovanej priemerného hodinového zárobku na výpočet nemocenských dávok), ošetrovné, materská dovolenka, dovolenka, sviatky, platené voľno atď.,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a vyúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, resp. dane vyberanej zrážkou,
 • vyplňovanie oficiálnych formulárov a prehľadov štátnych inštitúcií, príp. ich elektronické podávanie - POHODA vám pomôže tiež sa zostavením a elektronickým odoslaním ELDP a NEMPRI,
 • vypĺňanie formulárov a prehľadov pre všetky zdravotné poisťovne,
 • osobitný režim platenia sociálneho poistného s vyššou sadzbou pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nižším ako 26,
 • príspevky na penzijné pripoistenie, príspevky na životné poistenie i úrazové poistenie platené zamestnávateľom,
 • zamestnávanie cudzincov atď.

 

Výpočet a zaúčtovanie miezd


POHODA počíta mzdy mesačne. Vychádza pri tom zo mzdových údajov uvedených v personálnej evidencii, z nominálneho fondu pracovnej doby príslušného mesiaca a zo zadaných údajov o neodpracované dobe. Jednotlivé mesačné výpočty sa archivujú a do doby, než sú zaúčtované do účtovníctva, je možné ich opravovať.

 

 

Mzdy a súvisiace odvody daní a poistenia, zrážky, príspevky atď. Sa automaticky zaúčtujú do denníka. Program umožňuje automatické rozúčtovanie mzdových nákladov na jednotlivé strediská. Jednoducho si v ňom tiež vytvoríte hotovostné doklady a príkazy na úhradu bezhotovostných platieb miezd, zrážok, odvodov daní a poistenia, ktoré môžete vďaka funkciám pre homebanking odoslať do banky elektronicky. Záväzky voči penzijným fondom a životným poisťovniam je možné sumarizovať podľa požiadaviek jednotlivých inštitúcií. K dispozícii je celý rad tlačív, ktoré sú navrhnuté zhodne s úradným vzorom. Stačí ich len vytlačiť a odovzdať na príslušný úrad alebo inštitúciu.

 

Tip: Vyberte si rad E1
Rad E1 zaistí, aby sa mzdové záznamy nezobrazovali nepovolaným užívateľom. Umožňuje totiž nastaviť prístupové práva iba ku konkrétnym číselným radom dokladov.

 

Tlačivá a tlačové zostavy

V agendách pre mzdy a personalistiku nájdete množstvo tlačových výstupov a zostáv pre rôzne inštitúcie a úrady, poštové zostavy i zostavy pre firemné účely. Nechýba medzi nimi napríklad zápočtový list, prehľad o výške poistného, ​​oznámenie o nástupe do zamestnania (skončenia zamestnania), dodatok k žiadosti o nemocenské dávky, ELDP, potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na podporu nezamestnanosti, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a pod.

Tlačivá, ktoré vychádza zo záväzných vzorov formulárov, sú pravidelne aktualizované. POHODA podporuje taktiež tlač do originálnych formulárov a elektronické podávanie oznámenia a prehľadov pre ČSSZ, vrátane ELDP a NEMPRI, a elektronické podávanie vyúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a dane vyberanej zrážkou podľa zvláštnej sadzby dane na finančný úrad.

 

Komunikácia so zamestnancami

POHODA obsahuje funkcie uľahčujúce komunikáciu so zamestnancami. Priamo z prostredia tohto programu môžete zamestnancovi zatelefonovať (vytáčanie telefónnych čísiel cez modem), založiť e-mailovú správu (otvorí sa nová správa vo vašom predvolenom poštovom programe), vyexportovať si elektronické adresy zamestnancov do textového súboru alebo ich skopírovať do aplikácie Microsoft Outlook.

V situáciách, kedy nie je potrebné osobné prevzatie dokumentu, napr. Každý mesiac u výplatného listu, vám i vašim zamestnancom POHODA ušetrí čas alebo poštové náklady. Priamo z prostredia tohto programu môžete poslať tlačovú zostavu vo formáte PDF e-mailom, a to aj hromadne viacerým vybraným zamestnancom naraz, pričom každý do svojej schránky dostane len PDF súbor určený práve pre neho.

 

Tip: POHODA alebo PAMICA?
Organizácie, ktoré pri spracovaní miezd využívajú zložitejších mzdových postupov, ocenia personálny a mzdový systém POHODA. Tento program okrem iného podporuje viac pracovných pomerov u jedného zamestnanca a daň z príjmov v takom prípade počíta súhrnne za všetky pracovné pomery zamestnanca. Z hľadiska rozvrhu pracovného času program PAMICA podporuje týždenné rovnomerné aj nerovnomerné rozvrhnutie a tiež turnusovej rozvrhnutie pracovného času.
Prezrite si základné rozdiely medzi programami POHODA a PAMICA porovnať si, aké možnosti vám oba programy pre oblasť personalistiky a miezd ponúkajú.