Pohoda - daňová evidencia

Jednoduché účtovníctvo
(Predtým jednoduché účtovníctvo)
Jednoduché účtovníctvo slúži na stanovenie základu dane z príjmov a obsahuje najmä údaje o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch. Vedú ju fyzické osoby, ktorých ročný obrat nepresiahol za uplynulý kalendárny rok 25 miliónov korún

Základným pilierom daňovej evidencie je agenda Peňažný denník. Ten vytvára POHODA automaticky na základe dokladov, ktoré zadávate do agend Pokladňa a Banka. Daňové a nedaňové príjmy a výdavky rozlišuje pomocou typu predkontácie. Postačí, keď zvolíte vhodnú predkontáciu zaúčtovania. Tento praktický koncept vám umožní oddelené vedenie pokladničnej knihy a knihy bankových výpisov, avšak naďalej môžete pracovať aj s celým denníkom naraz. Dátumom uskutočnenia účtovného prípadu je dátum platby.

 

Daň z pridanej hodnoty
POHODA spracováva akúkoľvek agendu týkajúcu sa DPH automaticky z prvotných daňových dokladov zapísaných do programu. V oblasti tejto dane POHODA podporuje, umožňuje, príp. automaticky zostavuje:

členenie DPH podľa štruktúry daňového priznania,
vystaviť, elektronicky podať a archivovať riadna, dodatočná, opravná riadna aj opravná dodatočná priznania v súlade s úradným vzorom,
vystaviť, elektronicky podať a archivovať podklady k súhrnnému a následnému súhrnnému hlásenia v prípade dodania tovaru a služieb do iného členského štátu Európskej únie osobe registrované k dani v inom členskom štáte,
výpisy z evidencie pre daňové účely s prehľadom zdaniteľných plnení v režime prenesenia daňovej povinnosti (ako z pohľadu dodávateľa, tak odberateľa),
jednoducho vystavovať doklady pri opravách výšky dane u pohľadávok za dlžníkov v konkurznom konaní,
registráciu k DPH vo viacerých členských štátoch EÚ a jednoduché vystavovanie dokladov so sadzbami, ktoré sa líšia od sadzieb platných v Českérepublice.


Daň z príjmov
Rovnako jednoduché je zostavenie podkladov pre daň z príjmov. Programom POHODA si môžete nechať vypočítať daň kedykoľvek v priebehu účtovania. Na zaúčtované doklady to nebude mať žiadny vplyv a výpočet môžete kedykoľvek opakovať. POHODA vám tiež pomôže s časovým rozlíšením nákladov a výnosov do príslušných účtovných období.