Fakturácia a objednávky

Fakturácia tvorí spolu s účtovníctvom a sledovaním platieb jednu z najdôležitejších častí firemnej administratívy. V mnohých prípadoch je spojená s veľkým objemom ručnej práce. Práve preto sú tieto agendy v ekonomickom a informačnom systéme POHODA optimalizované tak, aby umožňovali čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zadávanie a zaručili efektívnu prácu.

POHODA podporuje rozúčtovanie dokladov a ich položiek a evidenciu DPH podľa zákonných požiadaviek a vašu orientáciu i kontrolu dát uľahčujú väzby na účtovníctvo a ostatné súvisiace doklady. Pri vytváraní dokladov môžete využívať adresár obchodných partnerov a previazanosť so skladovým hospodárstvom. Perfektný vzhľad tlačených faktúr podporí imidž vašej firmy.

 

Kompletné priebeh zákazky v dokladoch

Ak chcete, môžete začať rovno faktúrou. V programe POHODA však môžete mať podchytené priebeh celých svojich zákaziek, napr .:

 • ako dodávateľ:
  ponuka> prijatá objednávka> vydaná zálohová faktúra> hradiaca doklad (pokladňa či banka)> vydaná faktúra> hradiaca doklad (pokladňa či banka),

 

 • ako odberateľ:
  dopyt> vydaná objednávka> prijatá zálohová faktúra> hradiaca doklad (pokladňa či banka)> prijatá faktúra> hradiaca doklad (pokladňa či banka).

 

Táto postupnosť má výhodu aj v tom, že z jedného dokladu hravo vytvoríte doklad následný, napr. Z prijatej objednávky vydanú faktúru.

Doklady môžete zapisovať aj rýchlym účtovným spôsobom (bez jednotlivých položiek), tak detailným rozpisom jednotlivých položiek a položky do nich vkladať buď ručne, alebo zo zoznamu skladových zásob.

 

 

POHODA v oblasti fakturácie a objednávok ďalej podporuje:

 • vytváranie nových dokladov skopírovaním a pomocou šablón (rovnako ako v iných častiach programu POHODA),
 • opravné daňové doklady (predtým dobropisy a ťarchopisy),
 • vzájomné zápočty neuhradených pohľadávok a záväzkov medzi obchodnými partnermi,
 • upozorňovanie na nastavený limit (kredit) nezaplatených pohľadávok u konkrétnych odberateľov - pri vystavovaní prijaté objednávky alebo vydané faktúry POHODA skontroluje nastavený limit a na prípadné prekročenie upozorní,
 • členenie na strediská, činnosti a zákazky, a to ako celých dokladov, tak jednotlivých položiek,
 • hromadnú fakturáciu - podľa vzorovej faktúry POHODA vygeneruje naraz faktúry pre všetky vybrané odberateľa,
 • kontrolu viacnásobného splácania faktúr - pri každej faktúry je k dispozícii prehľad zaúčtovaných úhrad a pri prijatých faktúr prehľad doteraz podaných príkazov na úhradu,
 • rýchle a komfortné vkladanie skladových položiek do dokladov za pomoci čítačky čiarových kódov,
 • vytváranie (zálohových) faktúr z príjemiek a výdajok,
 • rezerváciu skladových položiek vkladaných do prijatej objednávky,
 • vytváranie upomienok faktúr v omeškaní - ako jednotlivo, tak viac vybraným odberateľom naraz (hromadne) atď.

 

Ostatné pohľadávky a záväzky

Ostatné nefakturačné pohľadávky a záväzky sa pre prehľadnosť zapisujú do samostatných agend. POHODA do nich niektoré pohľadávky a záväzky tiež automaticky generuje, napr .:

 • pohľadávky nadmerného odpočtu DPH,
 • záväzky splátok leasingového majetku,
 • záväzky voči daňovému úradu (DPH, DzP), zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni a ďalšie záväzky vyplývajúce z miezd zamestnancov.

 

Príkazy na úhradu

Svoje záväzky jednoducho vložíte do príkazov na úhradu. Vytlačený príkaz na úhradu potom už stačí odniesť do banky na preplatenie. Ak máte zriadené internetové bankovníctvo, odpadá vám tlač príkazov a osobná návšteva banky. Všetky zvolené príkazy na úhradu Pohoda uloží pomocou funkcií pre homebanking do súborov, ktoré potom jednoducho načítate do príslušného komunikačného programu a odošlite do banky elektronicky.