Účetnictví

Účetnictví

POHODA je určená pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných a příspěvkových organizací. Obsahuje všechny povinné účetní knihy a potřebné tiskové sestavy. Umožňuje jak účtování prostřednictvím předkontací, tak přímé účtování na souvztažné účty. Pro čísla účtů v rámci analytické evidence nabízí volitelně 3-6 míst. Můžete v ní sledovat všechny náklady a výnosy přehledně členěné na střediska, činnosti a zakázky. Datem uskutečnění účetního případu je datum účetního případu, resp. datum platby. Díky rozlišování nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové POHODA pomůže také s přípravou podkladů k dani z příjmů.

Předkontace

Hlavní účetní knihou je agenda s názvem Účetní deník. POHODA vytváří účetní deník automaticky při zápisu a opravách prvotních dokladů ve všech souvisejících agendách (např. agendy pokladen, bank, interních dokladů, faktur apod.) Součástí účetního deníku je řada tiskových sestav. Vytisknout si můžete třeba standardní sestavy účetní závěrky v plném i zjednodušeném rozsahu, pohyby na jednotlivých účtech, standardní rozvahu nebo rozvahu analyticky.

Při vedení daňové evidence i účetnictví POHODA nabízí mnoho možností a funkcí, např.:

Likvidace pohledávek a závazků

Termín likvidace v programu POHODA představuje souhrnnou účetní operaci pro zápis úhrad pohledávek a závazků. Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí v agendách bank, pokladen a interních dokladů.

Daň z přidané hodnoty

POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. V oblasti této daně POHODA podporuje, umožňuje, příp. automaticky sestavuje:

  • členění DPH podle struktury daňového přiznání,
  • vystavit, elektronicky podat a archivovat řádná, dodatečná, opravná řádná i opravná dodatečná přiznání v souladu s úředním vzorem,
  • vystavit, elektronicky podat a archivovat podklady k souhrnnému a následnému souhrnnému hlášení v případě dodání zboží a služeb do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  • výpisy z evidence pro daňové účely s přehledem zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (jak z pohledu dodavatele, tak odběratele),
  • jednoduše vystavovat doklady při opravách výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
  • registraci k DPH ve více členských státech EU a jednoduché vystavování dokladů se sazbami, které se liší od sazeb platných v Českérepublice.

Daň z příjmů

Stejně jednoduché je sestavení podkladů pro daň z příjmů. Programem POHODA si můžete nechat vypočítat daň kdykoliv v průběhu účtování. Na zaúčtované doklady to nebude mít žádný vliv a výpočet můžete kdykoliv opakovat. POHODA vám také pomůže s časovým rozlišením nákladů a výnosů do příslušných účetních období.

Saldo (účetnictví)

Saldokonto v programu POHODA sleduje vynulování částek strany Má dáti a Dal uvnitř jednotlivých skupin spárovaných dokladů. Výběr dokladů zahrnutých do salda můžete ovlivnit zadáním několika parametrů při jeho sestavení.

Saldo