Přímý prodej zásob

Zásoby vedené ve skladové evidenci ekonomického a informačního systému POHODA můžete rovnou z prostředí tohoto programu pohodlně prodávat díky funkcím pro přímý maloobchodní prodej. Vestavěná online prodejna Kasa pracuje přímo s daty programu POHODA, takže se všechny operace v tomto programu objeví bez potřeby sehrávání dat. S programem POHODA díky ní můžete realizovat prodej nejen v prodejnách v místě svého sídla, ale pomocí pobočkového zpracování dat nebo terminálového režimu také v samostatných prodejních místech.

Kasa v programu POHODA podporuje:

 • spolupráci s pokladním hardwarem - pokladní displej, dotykový displej, pokladní zásuvka, platební terminál (Česká spořitelna, ČSOB),
 • vklady a výběry z provozních pokladen a zobrazení aktuálního stavu hotovosti a cenin v pokladně,
 • práci s čárovými kódy a zákaznickými kartami prostřednictvím čtečky čárových kódů,
 • prodej zásob s evidenčními čísly,
 • výstupy na pokladní (paragonovou) tiskárnu,
 • přihlašování uživatelů pomocí PIN a čtečkou čárového kódu,
 • náhledy zboží pro rozlišení podobných položek apod.,
 • úpravy cen prodávaného zboží, slevy, mazání položek, refundace prodeje, storno - vše podle práv nastavených jednotlivým uživatelům,
 • odložení rozpracované prodejky pro obsloužení dalšího zákazníka - s možností se k odložené prodejce vrátit kdykoliv později,
 • při prodeji přes dotykový displej: tlačítka pro nejčastěji prodávané zboží - pro rychlé vkládání položek do dokladu,
 • povyšování práv - pro dokončení operací, které mají schvalovat pouze vybraní uživatelé s vyššími právy, např. storno nebo úprava prodejky,
 • tréninkový režim - pro vyzkoušení funkcí při prodeji, aniž by se jakákoliv provedená operace projevila ve skladech a účetnictví atd.

Po spuštění Kasy se zobrazí uživatelské prostředí pro vlastní prodej skladových zásob, kde máte k dispozici aktuální informace nejen o právě prováděném prodeji, ale také o položkách skladových zásob. Pokud vedete více skladů, můžete si přímo v prostředí Kasy vybrat, ze kterého z nich se má prodej uskutečňovat.

 

 

Můžete také měnit cenu u prodávané skladové položky a volit formu úhrady, včetně stravenek. Vše v závislosti na právech, jaká má konkrétní uživatel nastavena.

 

Skladové hospodářství

Skladové agendy ekonomického a informačního systému POHODA poslouží dvěma základním účelům:

 • pro reálné vedení skladů,
 • pro snadné vystavování položkových dokladů.


Díky skladové evidenci můžete mít nejen podrobný přehled o skladových položkách a finančních prostředcích, jaké ve svých zásobách máte uložené. Můžete také získat podrobnější přehled o zakázkách a docílit lepší provázanost záznamů napříč programem (od nabídek přes objednávky až po faktury, resp. hradicí či likvidační doklady).

POHODA umožňuje vedení neomezeného počtu skladů a jejich členění podle vlastních potřeb. Podporuje:

 • evidenci zboží, materiálu, služeb, ale i tzv. souprav, kompletů a výrobků, které mohou být tvořeny jednou i více skladovými položkami – toto „vkládání" skladových položek do tzv. složených zásob umožňuje vytvářet mimo jiné jednoduché rozpisy materiálu pro výrobu, soubory služeb apod.,
 • záruky, šarže a výrobní čísla,
 • používání čárových kódů pro vkládání skladových položek do jednotlivých dokladů a pro sestavení inventury – včetně kontroly duplicity kódů v rámci jednoho skladu,
 • slevy, cenové hladiny, individuální ceníky – při prodeji vychází POHODA z nákupních cen, které automaticky upravuje pomocí nastavených cenových skupin a hladin prodejních cen, slev nebo ze speciálně stanových cen platných jen pro konkrétního obchodního partnera,
 • účtování zásob způsobem A nebo B,
 • zpracování inventur – při sestavování inventury POHODA porovná skutečnost zadanou při fyzické inventuře s evidenčním stavem a automaticky dopočítá a zaúčtuje případný rozdíl, obsahuje různé kontrolní tiskové sestavy a umožňuje sestavit inventuru také pomocí čtečky čárových kódů,
 • sledování reklamací a oprav,
 • přímý prodej zboží na skladě pomocí vestavěné prodejny Kasa nebo doplňkového programu Kasa Offline,
 • prodej zboží přes internet,
 • automatické objednávání zásob – POHODA ulehčí zajištění zásobování – pomocí této funkce POHODA vystaví objednávky zásob např. podle přijatých objednávek, do stanovených skladovacích limitů apod.,
 • výkazy pro Intrastat – jejich sestavování i elektronické odesílání,
 • používání náhledů zboží pro lepší rozlišení podobných skladových položek atd.

Každé skladové položce můžete přiřadit vlastní kód, vyplnit údaje o dodavateli a výrobci, měrných jednotkách, hmotnosti a objemu, nastavit limit pro minimální a maximální množství na skladě a DPH při nákupu a při prodeji, přiřadit náhledy a popisy pro internetový prodej, včetně nastavení kategorií, souvisejícího a alternativního zboží ... U každé položky uvidíte její aktuální stav na skladě a pomocí vazeb v programu se jednoduše dostanete do přijatých a vydaných objednávek a nevyřízených skladových reklamací, ve kterých se daná položka vyskytuje.

Tip: Vyberte si řadu E1:
Řada E1 se postará o synchronizaci údajů v případech, kdy se některé položky nachází v různých skladech a změna údajů na skladové kartě v jednom skladě se má promítnout do ostatních skladů. Tato funkce se zvlášť hodí, pokud vedete sklady pro více prodejen nebo při pobočkovém zpracování dat.

Hodnota zásob a evidence jejich pohybu

Zásoby se na skladě evidují v pořizovacích cenách, do kterých patří cena pořízení (fakturační cena, clo, spotřební daň) a vedlejší pořizovací náklady (přepravné, skladovací poplatky atd.). POHODA rozpočítává vedlejší náklady pořízení podle podílu nákupních cen jednotlivých druhů zásob v dodávce. Umožňuje ke každé dodávce zadat vedlejší náklady i dodatečně, přičemž skladové ceny opět automaticky přepočítá.

 

 

Ocenění skladových zásob stejného druhu, které závisí na jejich nákupních cenách, se v průběhu času mění. POHODA tyto změny zachycuje a pro ocenění skladových zásob používá metodu váženého aritmetického průměru. Ve vážené nákupní ceně se také uskutečňují úbytky zásob ze skladu.

Cenu zboží na skladě POHODA přepočítává průběžně, tedy automaticky po každém příjmu, nebo ji může uživatel přepočítat ručně. K dispozici je celá řada funkcí pro přeceňování zásob.

 

 

Bez ohledu na používaný způsob účtování zásob snadno zjistíte okamžité stavy na skladech. Pohyby vzniklé vystavením příjemky, výdejky, převodky nebo výrobního listu se okamžitě projeví na odpovídající skladové kartě. Skladovou evidenci můžete používat také pro vytvoření nabídek, objednávek, (zálohových) faktur, pokladních dokladů, prodejek apod.

Pokud budete vytvářet doklad na základě už existujícího dokladu, např. vydanou (zálohovou) fakturu na základě nabídky nebo přijaté objednávky, přenesou se do nového dokladu i obsažené položky včetně propojení na sklad.

Tip: Používáte při práci ve skladu nebo v terénu přenosné datové terminály nebo čtečky čárových kódů?
Hledáte řešení, které usnadní zpracování dat díky efektivně provázané komunikaci s programem POHODA? Věnujte pozornost našemu produktu Pohoda online terminály 


Skladové hospodářství vs. typ účetní evidence

 

Skladovou evidenci můžete mít pod jednou střechou programu POHODA spolu s daňovou evidencí nebo účetnictvím. Záznamy ze skladů jsou propojeny s odpovídajícími knihami a přehledy.

Knize zásob daňové evidence odpovídají skladové karty, na kterých jsou zásoby evidovány. Do peněžního deníku se promítnou pouze změny finančních prostředků.

Pokud vedete účetnictví, můžete si zvolit účtování zásob způsobem A nebo B. POHODA obsahuje obě možnosti. Zvolený způsob bude mít vliv na promítání pohybů zásob do finančního účetnictví, a to jednotně u všech vedených skladů. 

Sledování reklamací a evidence oprav

 

V systému POHODA můžete mít přehled o kompletní historii reklamačních řízení. Program totiž podporuje:

 • reklamace od zákazníků,
 • reklamace, které uplatňujete vůči svým dodavatelům.

Evidence umožňuje reklamace průběžně sledovat a měnit jejich aktuální stav a vyřízení. V jednom záznamu tak můžete spravovat celé reklamační řízení od jeho počátku až do ukončení a způsobu vyřešení. K tisku jsou připraveny potvrzení o přijetí reklamace, reklamační protokoly a listy i přehledy pro vyhodnocování.

POHODA podporuje také evidenci záručních oprav (včetně případné návaznosti na reklamační záznamy) a placeného servisu (pozáručních oprav), od popisu závady přes sledování průběžného stavu oprav, spotřebovaného materiálu a práce až po datum ukončení oprav na servisovaném předmětu. Pro jednoduchou práci s úhradami za opravy přijatými od zákazníků, včetně záloh, je evidence oprav propojena s pokladními doklady a vydanými (zálohovými) fakturami. K dispozici jsou tiskové sestavy a přehledy pro interní potřeby (statistika, vyhodnocení atd.) i pro předávání zákazníkům (potvrzení o přijetí do servisu, servisní protokol).

Jak reklamačním, tak servisním záznamům můžete přiřazovat také zodpovědné osoby.

 

 

Tip: Vyberte si řadu E1: 

Pokud potřebujete u svých skladů sledovat více údajů a používat pokročilé funkce, např.:
- evidence více dodavatelů u jednotlivých položek,
- používání více čárových kódů u každé položky a různých kódů pro jednotlivá balení,
- používání nákupních cen v cizí měně,
- automatické objednávání jednotlivých i složených zásob,
- vytváření a uchování inventur pro více skladů,
- synchronizace/aktualizace skladových karet a jejich cen podle vzorového skladu atd.

 

Mzdy a personalistika

Mzdová evidence ekonomického a informačního systému POHODA umožňuje zpracování mezd podle aktuální legislativy, a to pro neomezený počet zaměstnanců. Základem je agenda Personalistika, kde si u každého zaměstnance můžete vyplnit a nastavit údaje potřebné pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů, ale i pro administrativní účely a komunikaci, např.:

 • osobní a kontaktní údaje,
 • údaje o pracovním poměru a sjednané mzdě,
 • slevy na dani, způsoby zdanění a odvody pojistného,
 • pravidelné srážky (dobrovolné i soudem nařízené),
 • nepřítomnost v zaměstnání atd.

V oblasti personalistiky a mezd POHODA mimo jiné podporuje:

 • různé druhy výkonu práce: pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, společník, jednatel/komanditista, člen družstva, smluvní zaměstnanec, domácký zaměstnanec, dobrovolný pracovník pečovatelské služby, pěstoun,
 • základní mzdy/odměny, příplatky, prémie a osobní ohodnocení,
 • náhrady mzdy: nemoc a nařízená karanténa (včetně automatického výpočtu redukovaného průměrného hodinového výdělku pro výpočet nemocenských dávek), ošetřovné, mateřská dovolená, dovolená, svátky, placené volno atd.,
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, resp. daně vybírané srážkou,
 • vyplňování oficiálních formulářů a přehledů státních institucí, příp. jejich elektronické podávání – POHODA vám pomůže také se sestavením a elektronickým odesláním ELDP a NEMPRI,
 • vyplňování formulářů a přehledů pro všechny zdravotní pojišťovny,
 • zvláštní režim placení sociálního pojistného s vyšší sazbou pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců nižším než 26,
 • příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na životní pojištění i úrazové pojištění placené zaměstnavatelem,
 • zaměstnávání cizinců atd.

 

Výpočet a zaúčtování mezd

POHODA počítá mzdy měsíčně. Vychází při tom ze mzdových údajů uvedených v personální evidenci, z nominálního fondu pracovní doby příslušného měsíce a ze zadaných údajů o neodpracované době. Jednotlivé měsíční výpočty se archivují a do doby, než jsou zaúčtovány do účetnictví, je možné je opravovat.

Mzdy a související odvody daní a pojištění, srážky, příspěvky atd. se automaticky zaúčtovávají do deníku. Program umožňuje automatické rozúčtování mzdových nákladů na jednotlivá střediska. Jednoduše si v něm také vytvoříte hotovostní doklady a příkazy k úhradě bezhotovostních plateb mezd, srážek, odvodů daní a pojištění, které můžete díky funkcím pro homebanking odeslat do banky elektronicky. Závazky vůči penzijním fondům a životním pojišťovnám je možné sumarizovat podle požadavků jednotlivých institucí. K dispozici je celá řada tiskopisů, které jsou navrženy shodně s úředním vzorem. Stačí je pouze vytisknout a odevzdat na příslušný úřad nebo instituci.

 

Tip: Vyberte si řadu E1
Řada E1 zajistí, aby se mzdové záznamy nezobrazovaly nepovolaným uživatelům. Umožňuje totiž nastavit přístupová práva pouze ke konkrétním číselným řadám dokladů.

Tiskopisy a tiskové sestavy

V agendách pro mzdy a personalistiku naleznete množství tiskových výstupů a sestav pro různé instituce a úřady, poštovní sestavy i sestavy pro firemní účely. Nechybí mezi nimi například zápočtový list, přehled o výši pojistného, oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), příloha k žádosti o nemocenské dávky, ELDP, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu nezaměstnanosti, potvrzení o zdanitelných příjmech apod.

Tiskopisy, které vychází ze závazných vzorů formulářů, jsou pravidelně aktualizovány. POHODA podporuje také tisk do originálních formulářů a elektronické podávání oznámení a přehledů pro ČSSZ, včetně ELDP a NEMPRI, a elektronické podávání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně na finanční úřad.

Komunikace se zaměstnanci

POHODA obsahuje funkce usnadňující komunikaci se zaměstnanci. Přímo z prostředí tohoto programu můžete zaměstnanci zatelefonovat (vytáčení telefonních čísel přes modem), založit e-mailovou zprávu (otevře se nová zpráva ve vašem výchozím poštovním programu), vyexportovat si elektronické adresy zaměstnanců do textového souboru nebo je zkopírovat do aplikace Microsoft Outlook.

V situacích, kdy není zapotřebí osobní převzetí dokumentu, např. každý měsíc u výplatního listu, vám i vašim zaměstnancům POHODA ušetří čas nebo poštovní náklady. Přímo z prostředí tohoto programu můžete poslat tiskovou sestavu ve formátu PDF e-mailem, a to i hromadně více vybraným zaměstnancům najednou, přičemž každý do své schránky dostane jen PDF soubor určený právě pro něj.

 

Tip: POHODA nebo PAMICA?
Organizace, které při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů, ocení personální a mzdový systém PAMICA. Tento program podporuje mimo jiné více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance a daň z příjmů v takovém případě počítá souhrnně za všechny pracovní poměry zaměstnance. Z hlediska rozvrhu pracovní doby program PAMICA podporuje týdenní rovnoměrné i nerovnoměrné rozvržení a také turnusové rozvržení pracovní doby.
Prohlédněte si základní rozdíly mezi programy POHODA a PAMICA a porovnejte si, jaké možnosti vám oba programy pro oblast personalistiky a mezd nabízejí.

Tiskové sestavy a výstupy

Veškeré záznamy (doklady, adresy), které v průběhu své práce v ekonomickém systému POHODA zapisujete, si můžete vytisknout. Těmto přehledným výstupům říkáme tiskové sestavy. Najdete je prakticky v každé agendě, celkově jich v našem programu je více než 500, od dokladů přes závazné oficiální formuláře až po užitečné pracovní přehledy. Část z nich je připravena v různých variantách pro různé účely. POHODA podporuje také export do formátů PDF, XLS a HTML. Pro zrychlení práce jsou některé důležité sestavy rovnou k dispozici ve formátu HTML, vhodném pro zasílání objednávek, ceníků a faktur e-mailem.

Typy tiskových sestav

 • dokladové sestavy

- zobrazují jeden záznam standardního formátu A4 na výšku, např. faktura, pokladní doklad nebo objednávka

 • tiskopisy

- navržené shodně s úředním vzorem, které po vytisknutí můžete okamžitě odevzdat příslušnému úřadu nebo instituci - odpadne vám tak nutnost přepisovat je do originálních formulářů a tiskopisů, např. přiznání k dani z přidané hodnoty, příkaz k úhradě, pokladní složenka, výkaz zisku a ztráty, evidenční list důchodového pojištění (ELDP) atd.

 • soupisky

- zobrazují řádkový přehled všech nebo vybraných záznamů, např. soupisku faktur oceníte ve chvíli, kdy potřebujete vytištěný seznam vydaných faktur za určité období

 • přehledy a grafy

- se souhrnnými informacemi o účetnictví, stavu skladových zásob, financích, uskutečněných prodejích, zaměstnancích apod. - grafické vyhodnocení je součástí například těchto sestav: měsíční fakturace, vývoj kurzů, měsíční přehled prodeje atd.

 • štítky

- připravené pro tisk na archy samolepicích štítků běžně dostupné v obchodech s papírenským a kancelářským zbožím - vhodné při obchodní (hromadné) korespondenci pro tisk adresních štítků, při práci ve skladu pro tisk etiketovacích štítků, v prodejně pro tisk cenovek zboží, při evidenci majetku zase pro tisk inventárních štítků atd.

 • kontrolní sestavy

- pro kontrolu správnosti zaúčtování dokladů - s jejich pomocí urychlíte dohledávání případných chyb
sestavy ve formátu HTML
- pro zobrazování v internetovém prohlížeči a odesílání e-mailem, např. faktura, objednávka, potvrzení přijetí objednávky, dodací list apod.

 • dopisní obálky a poštovní poukázky

- pro potisk obálek několika standardních formátů a tisk poštovních poukázek a balíkových průvodek do poštovních formulářů

 • sestavy pro pokladní tiskárny

- pro tisk paragonů


Úpravy sestav

Chcete-li, můžete si vytvářet také vlastní tiskové sestavy a přehledy. Pomoci editoru tiskových sestav REPORT Designer můžete každou originální sestavu upravit nebo ji rozmnožit a jednotlivé kopie uspořádat a pojmenovat podle vlastních požadavků a potřeb. Jednotlivé varianty mohou mít různý design, výpočty i jazykovou mutaci. Samozřejmě do nich můžete vložit logo firmy či jiný libovolný obrázek, graf, čárový kód apod.

Jak sestavy zálohovat?

Některé sestavy, přehledy a soupisy jsou nezbytné i pro vaši budoucí práci. POHODA s tímto počítá a nabízí jednoduché zálohování všech svých tiskových sestav. Pomocí zdarma dodávaného doplňku REPORT Viewer si všechny své tiskové zálohy kdykoliv prohlédnete.

Export do jiných formátů

Tiskové výstupy můžete přímo exportovat do formátu XLS a v aplikaci Microsoft Excel s nimi dále pracovat. Stejně tak je můžete převést do formátu HTML nebo do oblíbeného formátu PDF a odesílat je elektronicky.

Nastavení tisku - klidně pro každou sestavu jinak

Máte-li k dispozici více tiskáren určených pro různé účely, můžete si vhodným nastavením ušetřit spoustu času a práce. Každé sestavě bez problémů přiřadíte vlastní parametry tisku. Například faktury se mohou tisknout ve dvou kopiích na laserové tiskárně, složenky zase na druhé tiskárně s podavačem a ostatní sestavy pouze v jedné kopii na třetí tiskárně. Tisknete-li hodně, mohou vám úplně odpadnout drobné starosti spojené s výběrem tiskáren a vlastností tisku u každého jednotlivého tiskového výstupu.

Fakturace a objednávky

Fakturace tvoří spolu s účetnictvím a sledováním plateb jednu z nejdůležitějších částí firemní administrativy. V mnoha případech je spojena s velkým objemem ruční práce. Právě proto jsou tyto agendy v ekonomickém a informačním systému POHODA optimalizovány tak, aby umožňovaly co nejjednodušší a nejrychlejší zadávání a zaručily efektivní práci.

POHODA podporuje rozúčtování dokladů a jejich položek a evidenci DPH podle zákonných požadavků a vaši orientaci i kontrolu dat usnadňují vazby na účetnictví a ostatní související doklady. Při vytváření dokladů můžete využívat adresář obchodních partnerů a provázanost se skladovým hospodářstvím. Perfektní vzhled tištěných faktur podpoří image vaší firmy.

Kompletní průběh zakázky v dokladech

Chcete-li, můžete začít rovnou fakturou. V programu POHODA však můžete mít podchycený průběh celých svých zakázek, např.:

 • jako dodavatel:

nabídka > přijatá objednávka > vydaná zálohová faktura > hradicí doklad (pokladna či banka) > vydaná faktura > hradicí doklad (pokladna či banka),

 • jako odběratel:

poptávka > vydaná objednávka > přijatá zálohová faktura > hradicí doklad (pokladna či banka) > přijatá faktura > hradicí doklad (pokladna či banka).


Tato posloupnost má výhodu také v tom, že z jednoho dokladu hravě vytvoříte doklad následný, např. z přijaté objednávky vydanou fakturu.

Doklady můžete zapisovat jak rychlým účetním způsobem (bez jednotlivých položek), tak detailním rozepsáním jednotlivých položek a položky do nich vkládat buď ručně, nebo ze seznamu skladových zásob.

 

 

POHODA v oblasti fakturace a objednávek dále podporuje:

 • vytváření nových dokladů zkopírováním a pomocí šablon (stejně jako v jiných částech programu POHODA),
 • opravné daňové doklady (dříve dobropisy a vrubopisy),
 • vzájemné zápočty neuhrazených pohledávek a závazků mezi obchodními partnery,
 • upozorňování na nastavený limit (kredit) nezaplacených pohledávek u konkrétních odběratelů – při vystavování přijaté objednávky nebo vydané faktury POHODA zkontroluje nastavený limit a na případné překročení upozorní,
 • členění na střediska, činnosti a zakázky, a to jak celých dokladů, tak jednotlivých položek,
 • hromadnou fakturaci – podle vzorové faktury POHODA vygeneruje najednou faktury pro všechny vybrané odběratele,
 • kontrolu vícenásobného splácení faktur – u každé faktury je k dispozici přehled zaúčtovaných úhrad a u přijatých faktur přehled dosud podaných příkazů k úhradě,
 • rychlé a komfortní vkládání skladových položek do dokladů za pomoci čtečky čárových kódů,
 • vytváření (zálohových) faktur z příjemek a výdejek,
 • rezervaci skladových položek vkládaných do přijaté objednávky,
 • vytváření upomínek faktur v prodlení - jak jednotlivě, tak více vybraným odběratelům najednou (hromadně) atd.

Ostatní pohledávky a závazky

Ostatní nefakturační pohledávky a závazky se pro přehlednost zapisují do samostatných agend. POHODA do nich některé pohledávky a závazky také automaticky generuje, např.:

pohledávky nadměrného odpočtu DPH,
závazky splátek leasingového majetku,
závazky vůči finančnímu úřadu (DPH, DzP), zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další závazky vyplývající z mezd zaměstnanců.

Příkazy k úhradě

Své závazky jednoduše vložíte do příkazů k úhradě. Vytištěný příkaz k úhradě pak už stačí odnést do banky k proplacení. Máte-li zřízeno internetové bankovnictví, odpadá vám tisk příkazů a osobní návštěva banky. Všechny zvolené příkazy k úhradě POHODA uloží pomocí funkcí pro homebanking do souborů, které potom jednoduše načtete do příslušného komunikačního programu a odešlete do banky elektronicky.

Design a ovládání

Nemusíte být odborníky na práci s počítačem. POHODA vyniká přehledným a maximálně praktickým řešením oken jednotlivých agend. Uživatelská přívětivost a nekomplikovaný design patří mezi její základní pilíře, stejně jako rozsáhlý systém interaktivní a kontextové nápovědy. Oporou při práci s programem může být uživatelům také příručka uživatele, která je dostupná ve třech verzích:

 • tištěná verze - dostanete ji automaticky s nákupem programu POHODA
 • elektronická verze ve formátu PDF - stáhnout si ji můžete ze stránky www.stormware.cz/ke-stazeni/soubory,
 • online verze - do odpovídající kapitoly se můžete přepnout přímo z programu POHODA.

V účetním programu POHODA vše ovládáte pomocí chytrých klávesových zkratek a několika kliknutí myší. POHODA navíc mnoho postupů vytuší s předstihem za vás a celkově vám tak ovládání zjednoduší. Usnadní vám každodenní práci a vy se tak můžete lépe soustředit na to, co je pro vás skutečně důležité.

Jednoduché ovládání

 • Ovládat program, tedy otevírat agendy, vyplňovat a editovat jednotlivá pole, pohybovat se ve formulářích a tabulkách, používat povely atd., můžete buď z klávesnice pomocí kláves a klávesových zkratek, nebo myší, případně oba způsoby kombinovat. Záleží, jak jste zvyklí a co je pro vás pohodlnější. Můžete si také vytvářet vlastní klávesové zkratky a používat další vlastní nastavení.
 • Prvky ovládání programu, jako jsou horké klávesy, tlačítka nebo povely nástrojových lišt, jsou plně uživatelsky definovatelné ve stylu programů Microsoft Office.
 • Prostředí, ve kterém pracujete, je přívětivé a praktické. Jednotlivé agendy si můžete pro zvýšení přehlednosti odlišit barevným pruhem.

         

 • Pro urychlení zápisů lze používat vzory nejčastěji používaných dokladů a dokumentů, tzv. šablony. Nový doklad nebo záznam se díky nim vytvoří s předvyplněnými údaji, které už jen doplníte nebo upravíte podle aktuální potřeby.
 • Práci si můžete také urychlit nastavením přeskakování polí, která nepotřebujete používat či vyplňovat. Oceníte to zejména při ovládání programu klávesnicí.
 • V programu jsou maximálně automatizované postupy různých výpočtů a většinu rutinních operací provede POHODA vlastně za vás. Jedním z předpokladů pro co největší efektivitu práce je správné nastavení základní konfigurace (tzv. globální nastavení), příp. přizpůsobení jednotlivými uživateli (uživatelské nastavení).
 • Na jednom monitoru můžete mít otevřeno více oken s různými agendami, účetními jednotkami nebo obdobími a jednoduše se mezi nimi přepínat.

Prvky okna

V každé agendě je v dolní části tabulka se seznamem všech záznamů a v horní části formulář s detailem aktuálního záznamu. Okno agendy obsahuje celou řadu aktivních ovládacích prvků, které umožňují procházení, výběr a třídění záznamů.

 • Panel agend™ v pravé části okna zobrazuje ikony otevřených agend, umožňuje se mezi nimi rychle přepínat a zobrazuje stavy vkládání dat z jedné agendy do druhé.
 • Dynamické záložky™ pomocí několika kliknutí myší okamžitě vyberou záznamy, které odpovídají zvolené kombinaci zadaných podmínek.
 • Dynamické formuláře™ mění svůj vzhled tak, abyste měli k dispozici přesně ta pole, která potřebujete.

Vstupní stránkou do účetní jednotky je Informační plocha™. Zobrazuje se ve chvíli, kdy máte všechny agendy zavřené. Obsahuje aktuální údaje o právě otevřeném účetnictví, nejbližší termíny daňového kalendáře a upozornění na nejbližší úkoly. Na očích tak máte neustále stav svých finančních prostředků, pohledávek a závazků a další informace.

       

 

Kalkulačka

POHODA obsahuje kalkulačku, kterou můžete použít nejen pro jednoduché výpočty, ale také k přenesení výsledků do aktivního pole ve formuláři agendy. Kalkulačku máte vždy po ruce. Zapnete ji z kteréhokoliv editovatelného pole. Výsledek může kalkulačka vložit do všech polí pro částku nebo text.

Intrastat

Skladové hospodářství v ekonomickém a informačním systému POHODA podporuje kromě jiného také výkazy pro Intrastat, a to jak jejich sestavování, tak elektronické odesílání do systémů InstatDesk (dříve IDES) a InstatOnline. Volitelně může POHODA malé zásilky vykazovat zjednodušeným způsobem.

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Týká se vás v případě, že jste plátcem DPH nebo patříte do skupiny dalších osob, které jsou podle zákona o DPH osobami identifikovanými k této dani, a dosáhnete při přijímání nebo odesílání zboží tzv. prahu pro vykazování. Pro oba směry je práh stanoven na 8 milionů Kč. Limit se počítá vždy od začátku kalendářního roku (nebo ode dne přidělení DIČ k DPH), a to zvlášť za odeslané a zvlášt za přijaté zboží. Vykazovat údaje pro Intrastat pro vás bude povinné od měsíce, kdy dosáhnete limitu ve kterémkoliv směru.

 

Protože se vykazování pro Intrastat netýká všech účetních jednotek, které používají program POHODA, jsou ve výchozím nastavení programu pole a funkce potřebné pro Intrastat vypnutá. Po jejich zapnutí mimo jiné přibydou v agendách faktur tiskové sestavy pro vytištění výkazů:

v agendě Vydané faktury - výkazy pro odeslání,
v agendě Přijaté faktury - výkazy pro přijetí.
Při využití funkce pro export výkazů POHODA připraví data v požadovaném formátu (podle zvoleného systému hlášení formát CSV nebo ZIP) a vy pak soubory jednoduše naimportujete do offline aplikace InstatDesk nebo internetové aplikace InstatOnline.

 

Intrastat

Daňová evidence, účetnictví a DPH

Program POHODA v závislosti na vybrané variantě umožňuje vedení daňové evidence a/nebo účetnictví, a to pro plátce i neplátce DPH. Pro danou soustavu obsahuje vždy všechny potřebné a závazné evidence a knihy. POHODA umožňuje také zakázkové vedení daňové evidence, resp. účetnictví pro neomezený počet účetních jednotek (mimo variant Mini a Jazz). Úspěšně zvládla audit, který ověřil, že splňuje vysoké nároky účetní legislativy na program určený pro vedení účetnictví a daňové evidence.

Daňová evidence

Základním pilířem daňové evidence je agenda Peněžní deník. Ten vytváří POHODA automaticky na základě dokladů, které zadáváte do agend Pokladna a Banka. Daňové a nedaňové příjmy a výdaje rozlišuje pomocí typu předkontace. Postačí, když zvolíte vhodnou předkontaci zaúčtování. Tento praktický koncept vám umožní oddělené vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů, ovšem nadále můžete pracovat i s celým deníkem najednou. Datem uskutečnění účetního případu je datum platby.

Účetnictví

POHODA je určená pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných a příspěvkových organizací. Obsahuje všechny povinné účetní knihy a potřebné tiskové sestavy. Umožňuje jak účtování prostřednictvím předkontací, tak přímé účtování na souvztažné účty. Pro čísla účtů v rámci analytické evidence nabízí volitelně 3-6 míst. Můžete v ní sledovat všechny náklady a výnosy přehledně členěné na střediska, činnosti a zakázky. Datem uskutečnění účetního případu je datum účetního případu, resp. datum platby. Díky rozlišování nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové POHODA pomůže také s přípravou podkladů k dani z příjmů.

Předkontace

Hlavní účetní knihou je agenda s názvem Účetní deník. POHODA vytváří účetní deník automaticky při zápisu a opravách prvotních dokladů ve všech souvisejících agendách (např. agendy pokladen, bank, interních dokladů, faktur apod.) Součástí účetního deníku je řada tiskových sestav. Vytisknout si můžete třeba standardní sestavy účetní závěrky v plném i zjednodušeném rozsahu, pohyby na jednotlivých účtech, standardní rozvahu nebo rozvahu analyticky.

Při vedení daňové evidence i účetnictví POHODA nabízí mnoho možností a funkcí, např.:

Likvidace pohledávek a závazků

Termín likvidace v programu POHODA představuje souhrnnou účetní operaci pro zápis úhrad pohledávek a závazků. Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí v agendách bank, pokladen a interních dokladů.

Daň z přidané hodnoty

POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. V oblasti této daně POHODA podporuje, umožňuje, příp. automaticky sestavuje:

 • členění DPH podle struktury daňového přiznání,
 • vystavit, elektronicky podat a archivovat řádná, dodatečná, opravná řádná i opravná dodatečná přiznání v souladu s úředním vzorem,
 • vystavit, elektronicky podat a archivovat podklady k souhrnnému a následnému souhrnnému hlášení v případě dodání zboží a služeb do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě,
 • výpisy z evidence pro daňové účely s přehledem zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (jak z pohledu dodavatele, tak odběratele),
 • jednoduše vystavovat doklady při opravách výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
 • registraci k DPH ve více členských státech EU a jednoduché vystavování dokladů se sazbami, které se liší od sazeb platných v Českérepublice.

Daň z příjmů

Stejně jednoduché je sestavení podkladů pro daň z příjmů. Programem POHODA si můžete nechat vypočítat daň kdykoliv v průběhu účtování. Na zaúčtované doklady to nebude mít žádný vliv a výpočet můžete kdykoliv opakovat. POHODA vám také pomůže s časovým rozlišením nákladů a výnosů do příslušných účetních období.

Saldo (účetnictví)

Saldokonto v programu POHODA sleduje vynulování částek strany Má dáti a Dal uvnitř jednotlivých skupin spárovaných dokladů. Výběr dokladů zahrnutých do salda můžete ovlivnit zadáním několika parametrů při jeho sestavení.

Saldo

Banka

Každodenní zaúčtování desítek nebo i stovek bankovních výpisů zabere spoustu času. Pokud ovšem výpisy získáte v elektronické podobě, POHODA tuto časově nákladnou práci provede za vás, a to díky funkcím pro homebanking. Všechny zvolené výpisy, klidně i z různých bank, načte a postupně realizuje spárování, likvidaci a zaúčtování všech položek.

Účetnictví

Účetnictví

POHODA je určená pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných a příspěvkových organizací. Obsahuje všechny povinné účetní knihy a potřebné tiskové sestavy. Umožňuje jak účtování prostřednictvím předkontací, tak přímé účtování na souvztažné účty. Pro čísla účtů v rámci analytické evidence nabízí volitelně 3-6 míst. Můžete v ní sledovat všechny náklady a výnosy přehledně členěné na střediska, činnosti a zakázky. Datem uskutečnění účetního případu je datum účetního případu, resp. datum platby. Díky rozlišování nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové POHODA pomůže také s přípravou podkladů k dani z příjmů.

Předkontace

Hlavní účetní knihou je agenda s názvem Účetní deník. POHODA vytváří účetní deník automaticky při zápisu a opravách prvotních dokladů ve všech souvisejících agendách (např. agendy pokladen, bank, interních dokladů, faktur apod.) Součástí účetního deníku je řada tiskových sestav. Vytisknout si můžete třeba standardní sestavy účetní závěrky v plném i zjednodušeném rozsahu, pohyby na jednotlivých účtech, standardní rozvahu nebo rozvahu analyticky.

Při vedení daňové evidence i účetnictví POHODA nabízí mnoho možností a funkcí, např.:

Likvidace pohledávek a závazků

Termín likvidace v programu POHODA představuje souhrnnou účetní operaci pro zápis úhrad pohledávek a závazků. Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí v agendách bank, pokladen a interních dokladů.

Daň z přidané hodnoty

POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. V oblasti této daně POHODA podporuje, umožňuje, příp. automaticky sestavuje:

 • členění DPH podle struktury daňového přiznání,
 • vystavit, elektronicky podat a archivovat řádná, dodatečná, opravná řádná i opravná dodatečná přiznání v souladu s úředním vzorem,
 • vystavit, elektronicky podat a archivovat podklady k souhrnnému a následnému souhrnnému hlášení v případě dodání zboží a služeb do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě,
 • výpisy z evidence pro daňové účely s přehledem zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (jak z pohledu dodavatele, tak odběratele),
 • jednoduše vystavovat doklady při opravách výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
 • registraci k DPH ve více členských státech EU a jednoduché vystavování dokladů se sazbami, které se liší od sazeb platných v Českérepublice.

Daň z příjmů

Stejně jednoduché je sestavení podkladů pro daň z příjmů. Programem POHODA si můžete nechat vypočítat daň kdykoliv v průběhu účtování. Na zaúčtované doklady to nebude mít žádný vliv a výpočet můžete kdykoliv opakovat. POHODA vám také pomůže s časovým rozlišením nákladů a výnosů do příslušných účetních období.

Saldo (účetnictví)

Saldokonto v programu POHODA sleduje vynulování částek strany Má dáti a Dal uvnitř jednotlivých skupin spárovaných dokladů. Výběr dokladů zahrnutých do salda můžete ovlivnit zadáním několika parametrů při jeho sestavení.

Saldo

Adresář, kontakty, úkoly a upozornění, datové schránky

Bez propracovaného a dokonale přehledného adresáře obchodních kontaktů se dnes jen tak neobejdete. V podnikání patří k jedné z nejdůležitějších databází, která obsahuje skutečně cenná data. Agenda Adresář v systému POHODA umožňuje efektivní evidenci, správu a vyhledávání všech kontaktů podle libovolných kritérií. Veškeré záznamy můžete upravovat, tisknout a přidávat si k nim své vlastní poznámky. Potřebujete-li si ověřit svého partnera nebo jeho údaje, POHODA:

vyhledá informace v obchodním rejstříku nebo informačních systémech ARES a VIES,
najde jeho polohu na internetové mapě - z adresních údajů nebo podle zadaných GPS souřadnic,
zjistí, zda je evidován v insolvenčním rejstříku - v případě shody POHODA rovnou nabídne také odkaz na detaily insolvenčního řízení na internetu.

Přímo v adresáři můžete svým jednotlivým odběratelům nastavit:

 • cenovou hladinu,
 • preferovaný způsob plateb, konkrétní bankovní účet nebo pokladnu a kredit nezaplacených pohledávek,
 • splatnost pohledávek ve dnech a tolerované dny po splatnosti,
 • předkontaci pro zaúčtování a členění DPH pro přijaté a vydané faktury,

Při vystavování dokladů, např. faktur, pro tyto odběratele pak POHODA upřednostní individuální nastavení před globálním nastavením programu.

Správa dokumentů

Dopisy, smlouvy, ceníky a jakékoliv jiné související dokumenty, které se vztahují ke konkrétnímu obchodnímu partnerovi a zákazníkovi, můžete třídit do jim určených složek. Následnou práci si tak usnadníte, zpřehledníte a zrychlíte.

Správa dokumentů

Dokumenty a další soubory můžete vkládat nejen k záznamům v adresáři, ale také do řady dalších agend a evidencí, od smluv, nabídek a poptávek přes agendy objednávek, (zálohových) faktur a financí až po skladové, majetkové a personální evidence. Pěkně po ruce tak můžete mít například naskenované doklady od dodavatelů, pracovněprávní dokumenty a podklady, výrobní listy či výkresy a mnoho dalších typů souborů.

Vazba na účetnictví

Při své práci mnohokrát využijete rychlou dostupnost souvisejících účetních dokladů daného klienta. Například při telefonickém příjmu objednávek získáte okamžitě přehled o výši pohledávek u odběratele nebo při řešení reklamace chybně vystaveného dokladu můžete přímo z adresáře konkrétní doklad otevřít.

Komunikace

Vytvořit e-mailovou zprávu přímo z adresáře je v systému POHODA samozřejmostí. POHODA také dokáže zahájit komunikaci přes Skype. Silným nástrojem jsou pak funkce pro sestavení slučovacího dokumentu pro hromadnou korespondenci pomocí programu Microsoft Word nebo funkce pro zaslání hromadné zprávy e-mailem.

Pohoda Adresář-komunikace

Úkoly a upozornění

POHODA vám pomůže také se zaznamenáváním vlastních poznámek a přidělováním úkolů kolegům. Umožňuje úkoly zadávat, určovat jejich důležitost, sledovat stav plnění a zobrazovat upozornění. Upozornění přirom mohou mít vazbu na konkrétní záznam v některé z agend. Termínově nejbližší úkoly se automaticky zobrazují také na informační ploše programu.

Datové schránky

POHODA podporuje také datové schránky, jejichž prostřednictvím úřady ze zákona doručují své písemnosti např. právnickým osobám zřízeným zákonem, právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a některým typům podnikajících fyzických osob (advokátům, daňovým poradcům a insolvenčním správcům). POHODA umožňuje sledovat aktuální stav zpráv v datové schránce a upozorňuje na nepřečtené zprávy.

Kniha jízd a cestovní příkazy

Kniha jízd

 

V programu POHODA rychle a jednoduše vytvoříte libovolné množství jízd pro firemní i soukromá vozidla, pokud jsou používána pro služební cesty. V případě firemních vozidel má tisková sestava nazvaná Kniha jízd pouze evidenční charakter. Jako výdaje na podnikání se totiž uplatní celkové sumy za účty za pohonné hmoty a všechny ostatní náklady na provoz vozidla, které jsou vykázané v daném účetním období v pokladně, přijatých fakturách a ostatních závazcích.

Jízdy soukromým vozidlem, které souvisejí s podnikáním, je zapotřebí během účetního období evidovat v deníku jízd. Ten je prvotním dokladem pro výpočet uplatnitelných náhrad, tedy základních náhrad a náhrad výdajů za spotřebované pohonné hmoty. POHODA však umožňuje použití i paušálních výdajů na dopravu.

Kniha jízd

Vedle konkrétních údajů o jednotlivých jízdách, které vyplníte podle skutečnosti, čerpá POHODA údaje z agendy se záznamy o vozidlech a agendy s údaji o řidicích. U každého řidiče můžete vybrat, zda se jedná o zaměstnance nebo podnikatele, a nastavit výši stravného. Nadefinováním trasy jízdy (odkud, kam, přes) si usnadníte vytváření cestovních příkazů.

Dostupné tiskové sestavy vám mimo jiné poskytnou celkový přehled ujetých kilometrů a přehled náhrad za dané vozidlo. U soukromého vozidla jsou celkové částky ještě rozčleněné podle toho, zda jízdu uskutečnil podnikatel, nebo zaměstnanec.

 

Cestovní příkazy

 

Pro zadávání a evidenci tuzemských a zahraničních cestovních příkazů slouží dvě samostatné agendy. Vytvoření cestovních příkazů, poskytnutí zálohy, zadání výdajů souvisejících s pracovní cestou (ubytování, jízdné apod.), vyúčtování náhrad a tuzemského a zahraničního stravného a vytisknutí formuláře je v programu POHODA otázkou okamžiku. Agendy cestovních příkazů jsou propojeny s knihou jízd. Jednotlivé jízdy tak snadno přenesete do cestovních příkazů.

Cestovní příkazy vždy obsahují údaje o řidiči, spolucestujících, účelu jízdy a použitém dopravním prostředku. Krácení stravného je samozřejmostí. U zahraničních cestovních příkazů POHODA podporuje kapesné, zálohy poskytnuté zaměstnanci v různých měnách i směnu poskytnuté měny na jinou.

Příkazy nemusíte účtovat jednotlivě, využít můžete také funkce pro hromadné zaúčtování vybraných příkazů.

Cestovní příkazy