Skladové hospodářství

Skladové agendy ekonomického a informačního systému POHODA poslouží dvěma základním účelům:

 • pro reálné vedení skladů,
 • pro snadné vystavování položkových dokladů.


Díky skladové evidenci můžete mít nejen podrobný přehled o skladových položkách a finančních prostředcích, jaké ve svých zásobách máte uložené. Můžete také získat podrobnější přehled o zakázkách a docílit lepší provázanost záznamů napříč programem (od nabídek přes objednávky až po faktury, resp. hradicí či likvidační doklady).

POHODA umožňuje vedení neomezeného počtu skladů a jejich členění podle vlastních potřeb. Podporuje:

 • evidenci zboží, materiálu, služeb, ale i tzv. souprav, kompletů a výrobků, které mohou být tvořeny jednou i více skladovými položkami – toto „vkládání" skladových položek do tzv. složených zásob umožňuje vytvářet mimo jiné jednoduché rozpisy materiálu pro výrobu, soubory služeb apod.,
 • záruky, šarže a výrobní čísla,
 • používání čárových kódů pro vkládání skladových položek do jednotlivých dokladů a pro sestavení inventury – včetně kontroly duplicity kódů v rámci jednoho skladu,
 • slevy, cenové hladiny, individuální ceníky – při prodeji vychází POHODA z nákupních cen, které automaticky upravuje pomocí nastavených cenových skupin a hladin prodejních cen, slev nebo ze speciálně stanových cen platných jen pro konkrétního obchodního partnera,
 • účtování zásob způsobem A nebo B,
 • zpracování inventur – při sestavování inventury POHODA porovná skutečnost zadanou při fyzické inventuře s evidenčním stavem a automaticky dopočítá a zaúčtuje případný rozdíl, obsahuje různé kontrolní tiskové sestavy a umožňuje sestavit inventuru také pomocí čtečky čárových kódů,
 • sledování reklamací a oprav,
 • přímý prodej zboží na skladě pomocí vestavěné prodejny Kasa nebo doplňkového programu Kasa Offline,
 • prodej zboží přes internet,
 • automatické objednávání zásob – POHODA ulehčí zajištění zásobování – pomocí této funkce POHODA vystaví objednávky zásob např. podle přijatých objednávek, do stanovených skladovacích limitů apod.,
 • výkazy pro Intrastat – jejich sestavování i elektronické odesílání,
 • používání náhledů zboží pro lepší rozlišení podobných skladových položek atd.

Každé skladové položce můžete přiřadit vlastní kód, vyplnit údaje o dodavateli a výrobci, měrných jednotkách, hmotnosti a objemu, nastavit limit pro minimální a maximální množství na skladě a DPH při nákupu a při prodeji, přiřadit náhledy a popisy pro internetový prodej, včetně nastavení kategorií, souvisejícího a alternativního zboží ... U každé položky uvidíte její aktuální stav na skladě a pomocí vazeb v programu se jednoduše dostanete do přijatých a vydaných objednávek a nevyřízených skladových reklamací, ve kterých se daná položka vyskytuje.

Tip: Vyberte si řadu E1:
Řada E1 se postará o synchronizaci údajů v případech, kdy se některé položky nachází v různých skladech a změna údajů na skladové kartě v jednom skladě se má promítnout do ostatních skladů. Tato funkce se zvlášť hodí, pokud vedete sklady pro více prodejen nebo při pobočkovém zpracování dat.

Hodnota zásob a evidence jejich pohybu

Zásoby se na skladě evidují v pořizovacích cenách, do kterých patří cena pořízení (fakturační cena, clo, spotřební daň) a vedlejší pořizovací náklady (přepravné, skladovací poplatky atd.). POHODA rozpočítává vedlejší náklady pořízení podle podílu nákupních cen jednotlivých druhů zásob v dodávce. Umožňuje ke každé dodávce zadat vedlejší náklady i dodatečně, přičemž skladové ceny opět automaticky přepočítá.

 

 

Ocenění skladových zásob stejného druhu, které závisí na jejich nákupních cenách, se v průběhu času mění. POHODA tyto změny zachycuje a pro ocenění skladových zásob používá metodu váženého aritmetického průměru. Ve vážené nákupní ceně se také uskutečňují úbytky zásob ze skladu.

Cenu zboží na skladě POHODA přepočítává průběžně, tedy automaticky po každém příjmu, nebo ji může uživatel přepočítat ručně. K dispozici je celá řada funkcí pro přeceňování zásob.

 

 

Bez ohledu na používaný způsob účtování zásob snadno zjistíte okamžité stavy na skladech. Pohyby vzniklé vystavením příjemky, výdejky, převodky nebo výrobního listu se okamžitě projeví na odpovídající skladové kartě. Skladovou evidenci můžete používat také pro vytvoření nabídek, objednávek, (zálohových) faktur, pokladních dokladů, prodejek apod.

Pokud budete vytvářet doklad na základě už existujícího dokladu, např. vydanou (zálohovou) fakturu na základě nabídky nebo přijaté objednávky, přenesou se do nového dokladu i obsažené položky včetně propojení na sklad.

Tip: Používáte při práci ve skladu nebo v terénu přenosné datové terminály nebo čtečky čárových kódů?
Hledáte řešení, které usnadní zpracování dat díky efektivně provázané komunikaci s programem POHODA? Věnujte pozornost našemu produktu Pohoda online terminály 


Skladové hospodářství vs. typ účetní evidence

 

Skladovou evidenci můžete mít pod jednou střechou programu POHODA spolu s daňovou evidencí nebo účetnictvím. Záznamy ze skladů jsou propojeny s odpovídajícími knihami a přehledy.

Knize zásob daňové evidence odpovídají skladové karty, na kterých jsou zásoby evidovány. Do peněžního deníku se promítnou pouze změny finančních prostředků.

Pokud vedete účetnictví, můžete si zvolit účtování zásob způsobem A nebo B. POHODA obsahuje obě možnosti. Zvolený způsob bude mít vliv na promítání pohybů zásob do finančního účetnictví, a to jednotně u všech vedených skladů. 

Sledování reklamací a evidence oprav

 

V systému POHODA můžete mít přehled o kompletní historii reklamačních řízení. Program totiž podporuje:

 • reklamace od zákazníků,
 • reklamace, které uplatňujete vůči svým dodavatelům.

Evidence umožňuje reklamace průběžně sledovat a měnit jejich aktuální stav a vyřízení. V jednom záznamu tak můžete spravovat celé reklamační řízení od jeho počátku až do ukončení a způsobu vyřešení. K tisku jsou připraveny potvrzení o přijetí reklamace, reklamační protokoly a listy i přehledy pro vyhodnocování.

POHODA podporuje také evidenci záručních oprav (včetně případné návaznosti na reklamační záznamy) a placeného servisu (pozáručních oprav), od popisu závady přes sledování průběžného stavu oprav, spotřebovaného materiálu a práce až po datum ukončení oprav na servisovaném předmětu. Pro jednoduchou práci s úhradami za opravy přijatými od zákazníků, včetně záloh, je evidence oprav propojena s pokladními doklady a vydanými (zálohovými) fakturami. K dispozici jsou tiskové sestavy a přehledy pro interní potřeby (statistika, vyhodnocení atd.) i pro předávání zákazníkům (potvrzení o přijetí do servisu, servisní protokol).

Jak reklamačním, tak servisním záznamům můžete přiřazovat také zodpovědné osoby.

 

 

Tip: Vyberte si řadu E1: 

Pokud potřebujete u svých skladů sledovat více údajů a používat pokročilé funkce, např.:
- evidence více dodavatelů u jednotlivých položek,
- používání více čárových kódů u každé položky a různých kódů pro jednotlivá balení,
- používání nákupních cen v cizí měně,
- automatické objednávání jednotlivých i složených zásob,
- vytváření a uchování inventur pro více skladů,
- synchronizace/aktualizace skladových karet a jejich cen podle vzorového skladu atd.