Pohoda - daňová evidence

Daňová evidence

(dříve jednoduché účetnictví)

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmů a obsahuje zejména údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích. Vedou ji fyzické osoby, jejichž roční obrat nepřekročil za uplynulý kalendářní rok 25 milionů korun

 

Základním pilířem daňové evidence je agenda Peněžní deník. Ten vytváří POHODA automaticky na základě dokladů, které zadáváte do agend Pokladna a Banka. Daňové a nedaňové příjmy a výdaje rozlišuje pomocí typu předkontace. Postačí, když zvolíte vhodnou předkontaci zaúčtování. Tento praktický koncept vám umožní oddělené vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů, ovšem nadále můžete pracovat i s celým deníkem najednou. Datem uskutečnění účetního případu je datum platby.

 

Daň z přidané hodnoty

POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. V oblasti této daně POHODA podporuje, umožňuje, příp. automaticky sestavuje:

  • členění DPH podle struktury daňového přiznání,
  • vystavit, elektronicky podat a archivovat řádná, dodatečná, opravná řádná i opravná dodatečná přiznání v souladu s úředním vzorem,
  • vystavit, elektronicky podat a archivovat podklady k souhrnnému a následnému souhrnnému hlášení v případě dodání zboží a služeb do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  • výpisy z evidence pro daňové účely s přehledem zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (jak z pohledu dodavatele, tak odběratele),
  • jednoduše vystavovat doklady při opravách výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
  • registraci k DPH ve více členských státech EU a jednoduché vystavování dokladů se sazbami, které se liší od sazeb platných v Českérepublice.

Daň z příjmů

Stejně jednoduché je sestavení podkladů pro daň z příjmů. Programem POHODA si můžete nechat vypočítat daň kdykoliv v průběhu účtování. Na zaúčtované doklady to nebude mít žádný vliv a výpočet můžete kdykoliv opakovat. POHODA vám také pomůže s časovým rozlišením nákladů a výnosů do příslušných účetních období.